Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

Poniedziałek7:30-15:30
Wtorek7:30-15:30
Środa7:30-15:30
Czwartek7:30-15:30
Piątek7:30-15:30

Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

ul. Główna 24
46-146 Domaszowice
tel. (77) 410 82 50 w. 114
mail: biblioteka@domaszowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

Poniedziałek7:30-15:30
Wtorek7:30-15:30
Środa7:30-15:30
Czwartek7:30-15:30
Piątek7:30-15:30

Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

ul. Główna 24
46-146 Domaszowice
tel. (77) 410 82 50 w. 114
mail: biblioteka@domaszowice.pl

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) informuję, z4e:
1. Administratorem Pan'stwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach, ul. Główna 24, 46-146
Domaszowice, REGON: 161532976. Czynnos'ci i zadania wynikające z przepisów prawa w imieniu
administratora dokonuje Dyrektor. Z administratorem moz4na skontaktowac' się pisemnie - kierując
korespondencję na adres siedziby administratora.
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a takz4e przysługujących uprawnien',
moz4e Pani/Pan kierowac' do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisemnie na adres siedziby
Administratora, jak równiez4 pod numerem tel.: 887818800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypoz4yczanych zbiorów,
dochodzenia ewentualnych roszczen' prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki na
podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o
bibliotekach (Dz.U. 2019 poz. 1479) oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące
z Administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do pan'stwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar
działania RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów okres'lonych w pkt. 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do tres'ci danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jes'li zachodzi jedna
z okolicznos'ci wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jez4eli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne
w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art.
18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jez4eli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnos'c' z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa
wymagają pisemnej formy.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w pan'stwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki i jej usług.
Konsekwencją ich niepodania będzie brak moz4liwos'ci korzystania z usług i zasobów Biblioteki.
10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równiez4
w formie profilowania.
11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub
dobrowolnos'ci ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskac' Pan'stwo
w siedzibie Administratora danych osobowych.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach