Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

Poniedziałek7:30-15:30
Wtorek7:30-15:30
Środa7:30-15:30
Czwartek7:30-15:30
Piątek7:30-15:30

Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

ul. Główna 24
46-146 Domaszowice
tel. (77) 410 82 50 w. 114
mail: biblioteka@domaszowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

Poniedziałek7:30-15:30
Wtorek7:30-15:30
Środa7:30-15:30
Czwartek7:30-15:30
Piątek7:30-15:30

Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

ul. Główna 24
46-146 Domaszowice
tel. (77) 410 82 50 w. 114
mail: biblioteka@domaszowice.pl

Strona główna

 
 

Szanowni Czytelnicy biblioteki!


Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni. Niech ten czas będzie okresem spełnionych marzeń, wzajemnej życzliwości, okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych. Wesołych Świat wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości oraz Wesołego Alleluja,

życzą


Dyrektor Edyta Matkowska, Gł. Księgowy Przemysław Wiącek
Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach

 
 


W dniu 21 marca 2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach odbyło się wręczenie dyplomów i nagród Laureatom w konkursie pn. Stroik Wielkanocny 2024. Celem konkursu było propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, stworzenie
okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego
zwyczaju własnoręcznego robienia stroików wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej. Konkurs został skierowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Domaszowice. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 14 prac, w pięciu kategoriach
wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, szkoła podstawowa kl. I - IV, szkoła podstawowa kl.
V – VIII, młodzież ze szkoły średniej oraz dorośli. Wszystkie prace były przepięknie wykonane, jednak w swojej ocenie Komisja konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim: samodzielność
wykonania prac, pomysłowości, estetykę oraz wykorzystanie naturalnych materiałów i postanowiła przyznać następujące miejsca w kategoriach:

W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym:
I miejsce – Igor Siepak,
II miejsce – Kaja Kurzac,
III miejsce – Ola Krzemowska.

W kategorii dzieci z klas I – IV szkoły podstawowej:
I miejsce    - Lena Jurowska
II miejsce – Izabela Matejuk
III miejsce – Martyna Jarosz

Wyróżnienie
Michalina Marszałek

W kategorii dzieci i młodzież z klas V – VIII szkoły podstawowej:
I miejsce    – Kacper Kurzac,
II miejsce – Filip Matejuk

W kategorii młodzież ze szkoły średniej:
I miejsce – Julia Otolińska
II miejsce – Maja Otolińska


W kategorii    dorośli:
I miejsce – Kazimiera Holka,
II miejsce – Monika Siepak.


Zwycięzcom konkursu Sekretarz Gminy Anna Bodioch wraz z Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach Edytą Matkowską pogratulowały pomysłów i wykonania prac oraz wręczyły nagrody i dyplomy. Dla pozostałych uczestników za udział w konkursie wręczyły dyplom i słodki upominek.

Gratulujemy zwycięzcom!!!

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


 Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.18.2024
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 28 lutego 2024 r.


REGULAMIN
XIV EDYCJI KONKURSU
pt. „STROIK WIELKANOCNY 2024”

Organizator Konkursu
Wójt Gminy Domaszowice,
Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach


Miejsce Konkursu
Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach


I. Cel Konkurs.

1. Kształtowanie umiejętności widzenia głęboko humanistycznych wartości tkwiących w kulturze ludowej.

2. Popularyzacja obrzędowości i ludowej twórczości artystycznej związanej ze Świętami Wielkanocnymi.

3. Pielęgnowanie znajomości tradycji kulturowej własnego regionu i uzyskanie związku kultury ludowej z kulturą narodową.

II. Zasięg Konkursu.

1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren gminy Domaszowice.

III. Warunki uczestnictwa.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli z terenu gminy Domaszowice, którzy w terminie przewidzianym w regulaminie dostarczą prace do oceny konkursowej i wypełnią kartę zgłoszenia.

IV. Informacje dotyczące oceny prac konkursowych:

1. Konkurs przewiduje podział na grupy wiekowe:

1) dzieci w wieku przedszkolnym,
2) dzieci z klas I - IV szkoły podstawowej,
3) dzieci i młodzież z klas V – VIII szkoły podstawowej,
4) młodzież ze szkoły średniej,
5) dorośli.

2. Przyjmowane będą tylko prace indywidualne.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany grup wiekowych w zależności od liczby zgłoszonych prac w poszczególnych kategoriach.
4. Za najlepsze prace konkursowe w każdej kategorii zostaną przyznane 3 główne nagrody rzeczowe i wyróżnienia w kwocie:

1. za zdobycie I nagrody w kwocie do 100 zł.
2. za zdobycie II nagrody w kwocie do 90 zł.
3. za zdobycie III nagrody w kwocie do 80 zł.
4. wyróżnienie po 1 Laureacie w każdej kategorii w kwocie do 20,00 zł.
5. wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy

5. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
6. Komisja konkursowa posiada prawo zmiany wysokości nagród i ich podziału w poszczególnych kategoriach w zależności od liczby zgłoszonych prac.

V. Prace Konkursowe.

1. Ocenie przez Komisję Konkursową, podlegać będą głównie takie elementy, jak;

1) zgodność z tematem - nawiązanie do tradycji,

2) technika – wykonanie ręczne,

3) materiał - użycie materiałów naturalnych,

4) kompozycja,

5) bryła,

6) dobór barw,

7) staranność i dokładność wykonania,

8) walory estetyczne.

2. Do prac dostarczonym organizatorom powinna być dołączona wypełniona karta zgłoszenia, zał. Nr 1 do
niniejszego Regulaminu (do odbioru w GBP).
3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu.

VI. Przebieg Konkursu.

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 29 lutego 2024 r.
2. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach do dnia 14 marca 2024 r
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 21 marca 2024 r. o godzinie
14 ºº w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach.
4. Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz.
9.00 – 15.00, tel. 77 410 82 50 w. 114.

VI. Prawa organizatorów.

1. Na czas trwania konkursu prace pozostaną w dyspozycji organizatorów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów i uczestników
konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych.
3. Prace powinny zostać odebrane przez autorów w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2023 r.
Po tym czasie stają się własnością Urzędu Gminy.
4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnej zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.

VII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Gmina Domaszowice w imieniu, której czynności dokonuje Wójt.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Wojciecha lender nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych z którym można się skontaktować telefonicznie 887 818 800 oraz wysyłając email iod@domaszowice.pl.
4. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na Stroik Bożonarodzeniowy 2022, a także w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Jarmarku w charakterze Wystawcy.
6. Wystawcom, którzy podają̨ dane osobowe w uzasadnionych sytuacjach przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Wystawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. Organizator oświadcza, że dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ poddawane profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą̨ udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się̨ z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 


 

 


 

Informacja o dniu wolnym od pracy w 2024 roku
dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Domaszowicach
w zamian za święto przypadające w sobotę w 2024 roku

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr GBP.100.10.2024 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Domaszowicach z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia dnia 16 lutego 2024  roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach, dzień:

 

  • 16 lutego 2024 roku (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach, w zamian za dzień 6 stycznia  2024 r. święto, przypadające w dzień wolny od pracy (sobota).

 

W związku z powyższym, informuję czytelników, że Gminna Biblioteka Publiczna
 w Domaszowicach będzie w tym dniu nieczynna.

 

                                                                                       Dyrektor GBP w Domaszowicach

                                                                                      Edyta MatkowskaFerie zimowe w Gminie Domaszowice


            Ferie Zimowe to czas odpoczynku dla dzieci od nauki szkolnej. Można było ten czas spędzić ciekawie i kreatywnie korzystając z oferty przygotowanej przez Wójta Gminy Domaszowice oraz Gminną Bibliotekę Publiczna w Domaszowicach. Zajęcia odbyły się w dniach od 16 do 19 stycznia 2024 r. w świetlicy wiejskiej w Polkowskiem.
             W ramach pierwszych dni ferii zimowych odbył się Bal Karnawałowy, czyli zabawa taneczna. Świetlica wypełniła się dziećmi przebranymi za wróżki, księżniczki, pszczółki
i inne barwne postaci z bajek. Przy dźwiękach muzyki uczestnicy tańczyli, bawili się w różne gry zręcznościowo ruchowe.
             W kolejnych dniach ferii dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych, kulinarnych podczas, których mogły wykazać się kreatywnością i zdolnościami. Twórcze zajęcia pozwoliły wszystkim uczestnikom wykonać przepiękne kartki z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka oraz samodzielnie zrobić swoją pizzę. Podczas zajęć odbyły się gry, zabawy i animacje z grupą artystyczną Seledynek, malowanie twarzy i tatuaży.
              Na zajęciach podczas ferii zimowych dzieci miały okazję przeżyć wiele niezapomnianych chwil pełnych radości i zabawy. Zajęcia były bardzo urozmaicone. Począwszy od zabaw ruchowych, tańców, zajęć plastycznych, kulinarnych. Dzieci odwiedziły z wielką przyjemnością Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk wraz z Sekretarz Gminy Anną Bodzioch w świetlicy wiejskiej w Polkowskiem, podczas wesołej aktywności na zajęciach. Maluchy chętnie częstowały się cukierkami otrzymanymi od Wójt Gminy Domaszowice.
              Na zakończenie ferii zimowych organizatorzy zorganizowali ognisko z pieczeniem kiełbasek.

              Organizatorzy serdecznie dziękują Paniom z Koła Gospodyń Włochy oraz Panu Mirosławowi Kołbuc Sołtysowi Sołectwa Polkowskie i Pani Ewie Kołbuc za pomoc w organizacji zajęć.

              Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za wspólnie spędzony czas i super zabawę.

 

 

 

 Informacja o dniu wolnym od pracy w 2023 roku
dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej
w Domaszowicach
w zamian za święto przypadające w sobotę w 2023 roku


Zgodnie z Zarządzeniem nr GBP.100.10.2023 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia dnia 22 grudnia 2023 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach,

dzień:
• 22 grudnia 2023 roku (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach, w zamian za dzień 11 listopada 2023 r. święto, przypadające w dzień wolny od pracy (sobota).

W związku z powyższym, informuję czytelników, że Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach będzie w tym dniu nieczynna.

 

                                                                                      Dyrektor GBP w Domaszowicach

                                                                                             Edyta MatkowskaMała książka wielki człowiek” – edycja 2023/2024

W październiku ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” skierowana do dzieci (roczniki 2017, 2018, 2019, 2020) i ich rodziców.
➡️Drodzy Rodzice serdecznie zapraszamy Was wraz z dziećmi do Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach, które nie otrzymały Wyprawki w trakcie poprzednich edycji. 😊
➡️W ramach projektu mamy dla Was przygotowane darmowe Wyprawki Czytelnicze oraz Karty Małego Czytelnika. 📚❤
➡️ Za każdą wizytę w naszej bibliotece, zakończoną wypożyczeniem co najmniej jednej książki, przedszkolak otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. 📜
➡️Wyprawka Czytelnicza dostępna jest również w języku ukraińskim.

 Zapraszamy po jesienne nowości  wydawnicze!

 


20 września 2023 r.

Drogie Przedszkolaki!

Z okazji Waszego święta życzymy wielu powodów do radości i pięknych bajek na dobranoc! Niech Wasz dziecięcy świat będzie najpiękniejszą bajką przepełnioną ciekawymi spotkaniami z bohaterami książek. 📖🌟📖

W naszej Bibliotece nie zabrakło biblioteczki dla najmłodszych.
Serdecznie Was zapraszamy!

 


1 wrzesśnia 2023 r.

84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej.

W piątek 1 września 1939 r. napaścią na Polskę Niemcy rozpoczęli trwający ponad 6 lat największy konflikt zbrojny w historii ludzkości - II wojnę światową. Pochłonęła ona ponad 60 mln ofiar, wśród nich blisko 6 mln Polaków.

Dzień 1 września zawsze będzie dla nas, Polaków, datą bolesną. W zadumie wspominamy ofiary drugiej wojny światowej, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zginęli w latach 1939-1945. Ogarniamy pamięcią martyrologię naszego Narodu, składamy hołd bohaterom i ofiarom tej wojny ze wszystkich krajów i narodów. Jednak, obok bólu i straszliwych doświadczeń, jest w nas również honor i duma. Wszyscy, którzy walczyli i ginęli za Polskę, za „wolność waszą i naszą”, są naszymi przewodnikami także na drogach współczesności.

Z tej okazji w Bibliotece przygotowany jest "regał wojenny" z bogatym wyborem literatury historycznej, biografii, reportaży o tematyce wojennej.
Czytajmy i pamiętajmy...


 


Godziny pracy

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Domaszowicach

 

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.120.7.2023

Wójta Gminy Domaszowice z dn. 14 sierpnia 2023 r.

w dniach  14-25 sierpnia 2023 r.

Gminna Biblioteka Publiczna będzie czynna

w godzinach  7.30 -14.00.

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

 


Zajęcia wakacyjne


"Kiedy śmieje się dziecko,

śmieje się cały świat."

  Janusz Korczak


Cykl wakacyjnych zajęć w plenerze, w naszej Gminie,

odbył się 11, 12 i 13 lipca na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach.

   

     Na najmłodszych mieszkańców naszej Gminy czekał ogrom atrakcji przygotowany przez Wójt Gminy Domaszowice oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Domaszowicach.
Radości i uśmiechów dzieci na zajęciach animacyjnych- prowadzonych przez grupę artystyczną Seledynek- nie było końca. Uczestnicy zajęć uczyli się układów tanecznych na warsztatach prowadzonych przez instruktora tańca Pana Michała, wykonywały przypinki dożynkowe pod okiem Izabeli Śliwa-Lyko z Kwiaciarni Okolicznościówka z Domaszowic oraz wzięły udział w zajęciach z piłki nożnej, które prowadził Trener Aleksander Matkowski.

     Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Włoch przygotowały dla dzieci pyszne gofry z owocami, przepyszną pizzę oraz lemoniadę, gofry i popcorn!

     Bardzo serdecznie dziekujemy wszystkim uczestnikom zajęć za wspólnie spędzony czas oraz wspaniałą trzydniową zabawę.
Na platformie YouTube dostępna jest migawka z zajęć wakacyjnych.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszego kanału na YT:
Gminny Dzień Dziecka

     W dniu 3 czerwca 2023 r. na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach odbyły się obchody najradośniejszego dnia w roku - Dnia Dziecka!
Na najmłodszych mieszkańców Gminy Domaszowice, czekało wiele ciekawych atrakcji, przygotowanych przez Wójta Gminy Domaszowice i Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach, m. in. dmuchany plac zabaw, stoiska tematyczne
tj. malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków i kolorowe tatuaże. Wydarzenie uświetniły występy taneczne dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach.

     Przechadzając się po terenie imprezy, dzieci mogły spotkać maskotkę postaci bajkowej Myszka Miki, która rozdawała pociechom pyszne lody oraz była możliwość zrobienia pamiątkowej fotografii z maskotką. Nie zabrakło też strażaków z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Włoch, którzy pozwolili użyć sikawek do naprowadzania strumienia wody do celu. Niesamowita energia, niebywali goście z grupy artystycznej Seledynek, którzy rozbawili i "rozruszali" naszą najmłodszą publiczność.
W tym szczególnym dniu serwowano dla małych i tych dużych dzieci kiełbaski z grilla, kawę, herbatę, wodę, lody, watę cukrową, popcorn, paczki oraz ciasteczka i ciasta przygotowane przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Włochach i Woskowic Górnych.

Było słonecznie, radośnie i kolorowo!     Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę. Dziękujemy tym wszystkim, którzy z wielkim trudem, zaangażowaniem i pasją przyczynili się do tego, aby dzień ten był wyjątkowy. Bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc sponsorom oraz wszystkim innym zaangażowany osobom w przygotowanie imprezy: Paniom i Panom
z Kół Gospodyń Wiejskich ze Strzelec, Włoch, Woskowic Górnych,
strażakom z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Domaszowic, Siemysłowa, Włoch, Dyrektorom oraz pracownikom placówek oświatowych z terenu Gminy Domaszowice, pracownikom z Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach
oraz Urzędu Gminy Domaszowice, Teresie Kąckiej ze Strzelec, Froneri Polska Sp. z o.o Namysłów, Piekarnia Domaszowice - Edward i Krzysztof Tarnopolscy, Orfeusz Sp. z o.o Namysłów, Kwiacarni Okolicznościówka z Domaszowic. 
 
 

 
 
Na platformie YouTube dostępna jest migawka
z Gminnego Dnia Dziecka.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszego kanału na YT:
 "Książka jest jak ogród” to hasło XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, który odbywał się w dniach 1–7 czerwca 2023 r.

      Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach również włączyła się do akcji wraz z uczniami I kl. Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach. Razem z uczniami odczytaliśmy wspólnie wiersz Juliana Tuwima pt. "Lokomotywa". Przy tej okazji odbyło się również pasowanie na czytelników biblioteki. Po uroczystym pasowaniu nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowy dyplom, zakładkę do książki.

Nowi czytelnicy opuścili bibliotekę zadowoleni i pełni wrażeń, obiecując, że będą często ją odwiedzać!

            Uprzejmie informujemy czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach, że w związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru (skontrum)
w dniach:

           15.05.2023 – 23.05.2023 nieczynna będzie Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

           Wypożyczone wcześniej książki, których termin zwrotu upływa w czasie zamknięcia poszczególnych działów Biblioteki będzie można oddać po zakończeniu inwentaryzacji.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

Najlepszy Czytelnik roku 2022
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach

           W dniu 13 maja 2023 roku w ramach Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach odbyła się uroczystość przyznania tytułu „Najlepszego Czytelnika roku 2022” Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach. Celem tej uroczystości jest popularyzowanie czytelnictwa w środowisku, zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą, aktywizowanie oraz wyrabianie nawyku systematycznego czytania, promocja książki i czytelnictwa, zachęcenie do częstego odwiedzania Biblioteki. Dyrektor GBP w Domaszowicach Edyta Matkowska uhonorowała i doceniła czytelników, którzy w ciągu roku przeczytali największą ilość książek i przyznała tytuł „Najlepszego Czytelnika roku 2022”.

Najlepszymi Czytelnikami roku 2022 Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach zostali:

w kategorii dzieci i młodzież:
I miejsce – Filip Czerwiec – 76 przeczytanych książek,
II miejsce – Zofia Sinkowska – 65 przeczytanych książek,
III miejsce – Liliana Hodera - 60 przeczytanych książek.

w kategorii dorośli:
I miejsce – Stanisław Cichoń - 131 przeczytanych książek,
II miejsce – Zofia Medyk - 89 przeczytanych książek,
III miejsce - Stanisława Sawicka – 88 przeczytanych książek.


           Laureatom Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach Edyta Matkowska wręczyła dyplomy i nagrody.

           Serdecznie gratulujemy i życzymy, by kolejne lata również obfitowały w taką ilość przeczytanych książek.

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

           23 kwietnia przypada największe święto czytelników obchodzone na całym świecie – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu – promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.
           W dniu 21 kwietnia 2023 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach wzięły udział w zajęciach zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Domaszowicach. Głównym celem zajęć było zachęcenie najmłodszych czytelników do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak należy dbać o książki i jak z nich korzystać. Odgadywały także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zorganizowanych dla nich zajęciach oraz przekonały się jak wiele radości i niespodzianek mogą dostarczyć książki. Przy tej okazji odbyło się pasowanie uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej w Domaszowicach na czytelników biblioteki. Po uroczystym pasowaniu nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowy dyplom, zakładkę do książki i słodki upominek.
Nowi czytelnicy opuścili bibliotekę zadowoleni i pełni wrażeń, obiecując, że będą często ją odwiedzać.
           Dziękujemy za wspólną zabawę.

 Warsztaty wykonywania tradycyjnych palm wielkanocnych

           W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Wielkanocne oraz zbliżającej się Niedzieli Palmowej w sobotę 25 marca 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach odbyły się warsztaty wykonywania tradycyjnych palm wielkanocnych. Zajęcia prowadziła Izabela Śliwa-Lyko z Kwiaciarni Okolicznościówka z Domaszowic. Uczestnicy zajęć poznali tradycje robienia palmy, jej wygląd i symbolikę. Do dyspozycji mieli przygotowane gałązki bukszpanu, gałązki wierzbowe z baziami, suszone trawy, kolorowe wstążki i kwiaty z bibuły. Wszystkie przygotowane materiały posłużyły do samodzielnego zrobienia pięknych tradycyjnych palm wielkanocnych, które sprawiły, że każda palma była wyjątkowo piękna. Celem zajęć było przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych, doskonalenie umiejętności współpracy, rozwijanie poczucia estetyzmu i rozbudzanie wyobraźni. Wykonane na zajęciach palmy uczestnicy zabiorą ze sobą do poświęcenia w Niedzielę Palmową.

           Organizatorami zajęć byli: Wójt Gminy Domaszowice, Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach.

           Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za serdeczną, miłą atmosferę, która wprowadziła nas w przedświąteczny nastrój!

 Konkurs Stroik Wielkanocny 2023

           W dniu 23 marca 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach odbyło się wręczenie dyplomów i nagród Laureatom XIII edycji konkursu "Stroik Wielkanocny 2023". Celem konkursu było propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, stworzenie
okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego
zwyczaju własnoręcznego robienia stroików wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej. Konkurs został skierowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Domaszowice. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 13 prac, w pięciu kategoriach
wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, szkoła podstawowa kl. I - IV, szkoła podstawowa kl.
V – VIII, młodzież ze szkoły średniej oraz dorośli. Wszystkie prace były przepięknie wykonane, jednak w swojej ocenie Komisja konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim: samodzielność
wykonania prac, pomysłowości, estetykę oraz wykorzystanie naturalnych materiałów i postanowiła przyznać następujące miejsca w kategoriach:

W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym:
I miejsce – Maja Sokołowska,
II miejsce - Kaja Kurzac.

W kategorii dzieci z klas I – IV szkoły podstawowej:
I miejsce    - Hubert Białkowski,
II miejsce - Izabela Matejuk.

W kategorii dzieci i młodzież z klas V – VIII szkoły podstawowej:
I miejsce    – Filip Matejuk,
II miejsce – Łucja Nieśpiałowska,
III miejsce – Zofia Kulesa.

W kategorii  dorośli:
I miejsce – Kazimiera Holka,
II miejsce – Zuzanna Kulesa,
III miejsce – Monika Siepak.

           Zwycięzcom konkursu Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk pogratulowała pomysłów i wykonania prac oraz wręczyła nagrody i dyplomy. Dla pozostałych uczestników za udział w konkursie wręczyła dyplom i słodki upominek.

Gratulujemy zwycięzcom!!!

 


 

Ferie zimowe w Gminie Domaszowice

           W dniu 14 lutego 2023 r. dzieci wzięły udział w warsztatach plastyczno-florystycznych, podczas których własnoręcznie robiły walentynkową kompozycję kwiatów w wazonie oraz kartki walentynkowe. Warsztaty prowadziła Izabela Śliwa-Lyko z Kwiaciarni Okolicznościówka z Domaszowic. Uczestnicy zajęć poznali tajniki układania kwiatów, a także dowiedzieli się co należy zrobić, aby kwiatowe kompozycje były naprawdę wyjątkowe. Dzieci były bardzo pomysłowe i kreatywnie wykonywały powierzone im zadania. Powstały niepowtarzalne upominki walentynkowe.
           Walentynki to wspaniała okazja, aby wyrazić ukochanej osobie swoje uczucia i podarować samodzielnie wykonany prezent, który z pewnością sprawi obdarowanej osobie radość oraz wywoła uśmiech na twarzy. Własnoręcznie wykonane prezenty mają szczególną moc, są dowodem miłości i pamięci.
           Kompozycje kwiatowe oraz kartki walentynkowe wykonane przez uczestników będą miłym i oryginalnym upominkiem walentynkowym.

 Zajęcia podczas ferii zimowych

           W dniach od 21 - 24 lutego 2023 r. na kolejnych zajęciach podczas ferii zimowych
w Gminie Domaszowice na dzieci czekało mnóstwo atrakcji w postaci: malowania twarzy, tatuaży, popcorn, warsztaty kulinarne oraz warsztaty z karykatury. Dzieci spacerowały na końskim grzbiecie pod okiem trenerki koni Patrycji Dorociak. Dodatkową atrakcją było pieczenie kiełbasek na ognisku oraz wspólne śpiewanie z grającą na gitarze Izabelą Śliwa-Lyko.

           Organizatorami zajęć byli: Wójt Gminy Domaszowice, Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach, Koło Gospodyń Wiejskich we Włochach, Kwiaciarnia Okolicznościówka.

           Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za wspólnie spędzony czas i super zabawę. 

Wigilia z KGW

           W dniu 18 grudnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Polkowskiem odbyła się wigilia z Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Domaszowice z władzami samorządu gminy. Wspólnie śpiewano kolędy przy akompaniamencie Izabeli Śliwa-Lyko, były życzenia od Wójta Gminy Domaszowice Urszuli Medyk oraz Sekretarz Gminy Anny Bodzioch. Całości dopełniły na stole świąteczne potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. 

Zabawa mikołajkowa

           W dniu 4 grudnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Polkowskiem odbyła się zabawa Mikołajkowa dla dzieci z terenu gminy Domaszowice. Tego dnia dzieci miały zapewnione wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy m.in. kiermasze z ozdobami świątecznymi, stoiska tematyczne z: dekorowania pierniczków, pisania listów do Świętego Mikołaja, wykonywania opasek świątecznych, wykonywania ozdób świątecznych z makramy. Punktem kulminacyjnym spotkania było przybycie Świętego Mikołaja. Wszystkie dzieci otrzymały od Mikołaja prezenty. Dużym zainteresowaniem na spotkaniu wśród uczestników cieszyła się fotościanka w klimacie świątecznym, gdzie można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Ten dzień przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń, a uczestnicy bawili się świetnie.

           Organizatorami zabawy mikołajkowej byli: Wójt Gminy Domaszowice, Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach, Koło Gospodyń Wiejskich z Gręboszowa, Koło Gospodyń Wiejskich z Polkowskiego, Koło Gospodyń Wiejskich ze Strzelec, Koło Gospodyń Wiejskich z Włochach, Kwiaciarnia Okolicznościówka z Domaszowic.

           Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom i tym, którzy przyczynili się do organizacji zabawy mikołajkowej, która zaowocowało kolejnym udanym wydarzeniem na terenie gminy Domaszowice.

 

 Dynia Party

           Jesień kojarzy się z dynią. To warzywo jest znakomitym materiałem wykorzystywanym do wykonywania dekoracji, takich jak lampiony, stroiki jesienne, ozdobne wazony, a także wykorzystywane jest kulinarnie.

           W dniu 20 listopada 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Polkowskiem zorganizowano Dynia Party. Organizatorzy wydarzenia: Wójt Gminy Domaszowice, Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach, Koło Gospodyń Wiejskich we Włochach, Kwiaciarnia Okolicznościówka zadbali o liczne atrakcje dla całych rodzin. Głównym punktem programu było gotowanie zupy krem z dyni, frytek z dyni i dyniowych muffinek. Podczas wydarzenia duże zainteresowanie wzbudził kącik dekoracyjny, gdzie uczestnicy wykonywali przepiękne jesienne dekoracje pod okiem Izabeli Śliwa-Lyko z Kwiaciarni Okolicznoścówka w Domaszowicach. Uczestnicy warsztatów mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w specjalnie zaaranżowanej do tego fotościance. Zadbano również o pyszne słodkości, a chętni mogli spróbować kompotu z dyni. Ten dzień przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń, a uczestnicy bawili się świetnie

           Wójt Gminy Domaszowice i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Domaszowicach bardzo serdecznie dziękują Kole Gospodyń Wiejskich we Włochach
i Kwiaciarni Okolicznościówce z Domaszowic za wspaniałe włączenie się w to wydarzenie, za przygotowanie wspaniałych dekoracji i pysznych ciast. Połączone siły zaowocowały udanym wydarzeniem.

 Wakacje w Gminie Domaszowice  

           W ramach pierwszych zajęć wakacyjnych z profilaktyką odbyło się spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie Pawłem Chmielewskim. Prowadzący wyjaśnił, jak ważne są działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom i procesom oraz przeciwdziałanie w zakresie różnych zachowań ryzykownych. Policjant omówił następujące zagadnienia: zaufanie i ostrożność w kontaktach z innymi w różnych sytuacjach, bezpieczny wypoczynek nad wodą, w górach, w lesie, udział w niebezpiecznych zabawach. Młodzi słuchacze dowiedzieli się między innymi, jak unikać zagrożeń, z którymi mogą spotkać się podczas sezonu wakacyjnego oraz otrzymali odblaski i ulotki informacyjne.

           Dziękujemy za wizytę asp. Pawłowi Chmielewskiemu z Komendy Powiatowej
w Namysłowie. 

 

 Spotkanie z ratownikiem medycznym – profilaktyka zdrowotna


           Na kolejnych zajęciach wakacyjnych z profilaktyką odbyło się spotaknie z ratownikiem medycznym - Andrzej Wojnarowski, który przeprowadził warsztaty dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, do momentu pojawienia się służb medycznych. Uświadomił wszystkich, że tzw. ”złote minuty” ratują życie poszkodowanego. Przypomniał również ważne telefony alarmowe. Pan Andrzej zademonstrował, jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Gość wyjaśnił, dlaczego te czynności są tak ważne w pierwszych minutach. Po omówieniu zasad zarówno dzieci, jak i dorośli bardzo chętnie brali udział w wykonywaniu podstawowych czynności ratowniczych pod fachowym okiem Pana Andrzeja Wojnarowskiego. Ponad to ogromne zainteresowanie wzbudził ambulans. Każdy miał możliwość zobaczenia, jak wygląda w środku i jak jest wyposażona “sanitarka”.

           Dziękujemy Ratownikowi Medycznemu Wojnarowski za poszerzenie wiedzy w ramach udzielania pierwszej pomocy, jak i w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki zagrożeń.

 

 

 Spotkanie z dietetykiem – zdrowe i bezpieczne nawyki

 

           W dniu 26 lipca 2022r. w ramach “Wakacji z profilaktyką” gościliśmy dietetyka i edukatora żywieniowego– Panią Weronikę Szumlak. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na prawidłowe odżywianie oraz promocję zdrowego stylu życia. Warsztaty dietetyczne składały się z dwóch części: edukacyjnej i kulinarnej. Na początku spotkania uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Dowiedzieli się, że spożywanie zalecanych w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej różnorodnych produktów spożywczych w odpowiednich proporcjach oraz dobrej ich jakości, a także codzienna aktywność fizyczna są kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia.

           W części kulinarnej uczestnicy przygotowywali dania bogate w witaminy sprzyjające naszemu zdrowiu, głównie z produktów niskoprzetworzonych oraz sezonowych warzyw i owoców.

 Spotkanie z psychologiem- profilaktyka uniwersalna

           Na zakończenie “Wakacji z profilaktyką” warsztaty prowadziła Pani psycholog terapeuta ds. uzależnień Georgina Borys – Kciuk. Uczestnicy dowiedzieli się o zagrożeniach płynących z korzystania z serwisów społecznościowych, o symptomach uzależnienia oraz cyberprzemocy, czym jest i jak sobie z nią radzić. Pani terapeutka opowiedziała o tzw. zachowaniach ryzykownych, zagrażajacych zdrowiu psychicznemu i fizycznemu oraz uświadamiała uczestnikom, jak wielkie znaczenia mają podejmowane decyzje.

Zwieńczeniem warsztatów był konkurs plastyczny pod nazwą “Wybieram marzenia, nie uzależnienia”. Uczestnicy otrzymali gadżety związane z profilaktyką uzależnień.

           Zajęcia wakacyjne dla dzieci zorganizowali: Wójt Gminy Domaszowice, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach.

 

 Cała Polska Czyta Dzieciom

           W dniu 31 maja 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach uroczyście rozpoczęliśmy XXI Tydzień Czytania Dzieciom w ramach Kampanii Społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom pod hasłem „Polscy autorzy dla klimatu”. O co chodzi? O pokazanie, co polscy autorzy piszą i jak nas mobilizują do walki z globalnym ociepleniem i niszczeniem naturalnego środowiska. Tydzień czytania tradycyjnie rozpoczęliśmy wspólnie czytając „Lokomotywę” Juliana Tuwima. Zachęcamy również do przeczytania książek proponowanych w tym roku przez Fundacje Cała Polska Czyta dzieciom o tematyce ekologicznej: „Basia i śmieci” Zofia Stanecka, „Bajka o słońcu”, „Bajka o drzewie” Elizy Piotrowskiej, które opisują fascynujący świat otaczającej nas i niestety naszymi działaniami przyrody. Przy tej okazji odbyło się pasowanie uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach na czytelników biblioteki.
           Zachęcamy do czytania dzieciom 20 minut dziennie, codziennie i zapraszamy do biblioteki.

 

 


 

Warsztaty edukacyjno-informacyjne pt. „Stop dla raka jelita grubego”

          W dniu 19 maja 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Polkowskiem odbyły się
bezpłatne warsztaty edukacyjno-informacyjne pt. „Stop dla raka jelita grubego” w ramach programu zdrowotnego przeciwdziałającego zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób powyżej 40 r. ż. Warsztaty zostały zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich we Włochach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Domaszowicach. Zajęcia prowadzili dietetyk kliniczna i trener aktywności fizycznej. Na spotkaniu dietetyk przedstawiła prezentacje na temat profilaktyki raka jelita grubego. Odbyły się zajęcia ruchowo-oddechowe z trenerem aktywności fizycznej, a także warsztaty kulinarne, po których można było degustować potrawy przygotowane podczas warsztatów. Każdy z uczestników otrzymał specjalny kalendarz, w którym zawarte są przepisy przygotowywanych podczas warsztatów dań i opisy poszczególnych ćwiczeń ruchowo – oddechowych prezentowanych podczas zajęć. W warsztatach udział wzięła również Wójt Gminy Domaszowice Urszula Medyk.

        Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie na zajęcia.

 

 

 Spotkanie autorskie z podróżnikiem Krzysztofem Nowakowskim połączone
z przyznaniem tytułu „Najlepszego Czytelnika roku 2021”
w Gminie Domaszowice

 

         W dniu 14 maja 2022 roku w ramach Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach odbyło się spotkanie autorskie z podróżnikiem Krzysztofem Nowakowskim pt. „Psim zaprzęgiem przez życie”, połączone z przyznaniem tytułu „Najlepszego Czytelnika roku 2021” Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach.
Przed rozpoczęciem spotkania autorskiego Dyrektor GBP w Domaszowicach Edyta Matkowska uhonorowała i doceniła czytelników, którzy najczęściej i najwięcej korzystają ze zbiorów biblioteki i przyznała tytuł „Najlepszego Czytelnika roku 2021”.

 

         Najlepszymi Czytelnikami roku 2021 Gminnej Biblioteki Publicznej
w Domaszowicach zostali:


w kategorii dzieci i młodzież:
I miejsce – Filip Czerwiec – 67 przeczytanych książek,
II miejsce – Leonard Sidorak – 34 przeczytanych książek,
III miejsce – Zofia Kulesa - 33 przeczytanych książek.

 

w kategorii dorośli:
I miejsce - Zofia Medyk -184 przeczytanych książek,
II miejsce – Stanisława Sawicka – 118 przeczytanych książek,
III miejsce – Stanisław Cichoń – 91 przeczytanych książek.

 

Laureatom Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach Edyta Matkowska wręczyła dyplomy i nagrody.

 

         Po wręczeniu nagród i dyplomów rozpoczęło się spotkanie autorskie z podróżnikiem Krzysztofem Nowakowskim. Gość biblioteki opowiadał o swej wielkiej pasji, którą są wyprawy psimi zaprzęgami. Opowiadał o niebezpieczeństwach jakie czyhają na dziewiczych terenach Arktyki i o tym, jak należy radzić sobie w ekstremalnych warunkach pogodowych. Przede wszystkim jednak dzielił się swą wielką miłością do piękna tamtejszej przyrody i do psów, które traktuje niczym członków rodziny. Bohaterem spotkania był właśnie jeden z pupili podróżnika, lider zaprzęgu – suczka Henia. Pies okazał się niemałą atrakcją spotkania, przyjaźnie witał się z uczestnikami, reagował na głaskanie.

 

 

 

 Ogólnopolski Tydzień Bibliotek - edycja XIX

          W dniu 11 maja 2022 roku w ramach Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach gościliśmy dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach. Bohaterem zajęć był Kubuś Puchatek i jego przyjaciele. Po krótkim przybliżeniu postaci bohatera spotkania odbyło się głośne czytanie. Przedszkolaki wysłuchały „Kubusiowych opowieści o przyjaźni”. Rozwiązywały „Quiz wiedzy o Stumilowym Lesie, oglądały kolorowe i bogato ilustrowane książeczki, które mogą wypożyczyć z biblioteki. W trakcie spotkania Kubuś Puchatek przygotował małe „conieco”, wafelki z miodem oraz lemoniadę o smaku cytrynowym i pomarańczowym, która bardzo smakowała dzieciom.
          Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały w prezencie kolorowanki. Żegnając się zapewniały, że przyjdą ponownie, tym razem z rodzicami, by zapisać się do biblioteki i wypożyczyć książki.

 

 XIX Tydzień Bibliotek

         W dniu 10 maja 2022 roku w ramach Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych czytelników do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania uczniów. Pierwszaki zostały zapoznane z regulaminem biblioteki, dowiedziały się, jak należy dbać o książki i jak z nich korzystać. Odgadywały także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek.
Po takim wprowadzeniu dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą czytać i szanować książki, a Dyrektor GBP w Domaszowicach Edyta Matkowska pasowała każdego z uczniów na czytelników biblioteki. Po uroczystym pasowaniu nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowy dyplom, zakładkę do książki i słodki upominek.
        Nowi czytelnicy opuścili bibliotekę zadowoleni i pełni wrażeń, obiecując, że będą często ją odwiedzać!